Ασφάλεια τροφίμων

Η εταιρεία OLYMPIA LTD έχοντας πολυετή παρουσία στον χώρο της εμπορίας προϊόντων πολτού φρούτων και λαχανικών, και αναγνωρίζοντας την ανάγκη για την διασφάλιση της ασφάλειας των τροφίμων, έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων (ΣΔΑΤ) σε συμφωνία με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝΙ50 22000:2018.


Το πεδίο εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων είναι:


«Εμπορία; Προϊόντα Πολτού φρούτων και Λαχανικών, Τυποποιημένο Ελαιόλαδο Μαρμελάδες, Χυμοί νέκταρ, φυσικοί Χυμοί σε συσκευασίες tetrapack, Κομπόστες,Νωπά φρούτα/λαχανικά και Αρωματικά φυτά και Βότανα»


Η Διοίκηση της επιχείρησης δεσμεύεται:
•Να συμμορφώνεται με τη διεθνή και εγχώρια νομοθεσία
•Να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των πελατών της που σχετίζονται με την ασφάλεια τροφίμων
•Να παρέχει τους κατάλληλους πόρους και να διασφαλίζει την ασφάλεια του τροφίμου μέσω του ΣΔΑΤ που ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου 150 22000
•Να επικοινωνεί τόσο με τους προμηθευτές προϊόντων όσο και με τους πελάτες της για θέματα που αφορούν την ασφάλεια του τροφίμου
•Να λαμβάνει υπόψη τους καταναλωτές ειδικής διατροφής, τις υποδείξεις των αρμοδίων αρχών καθώς και τα νέα επιστημονικά δεδομένα για τους κινδύνους από τα τρόφιμα ^ Να διασφαλίζει την συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της επίδοσης του Συστήματος


Για την ικανοποίηση των δεσμεύσεών της η Διοίκηση θέτει στόχους με σκοπό:
    • Την εξασφάλιση της αδιάλειπτης και σωστής λειτουργίας των διεργασιών παροχής ενός ασφαλούς τροφίμου.
    • Της άμεσης αντιμετώπισης περιστατικών που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο το προϊόν.
    • Την παροχή πόρων και κατάλληλου προσωπικού που θα διασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία των διεργασιών του Συστήματος

Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι που έχει θέσει η εταιρεία σχετίζονται με την αποτελεσματικότητα των μέτρων ελέγχου, την διαχείριση αποκλίσεων, την διάθεση πόρων και την συνολική επίδοση της εταιρείας.

Η πολιτική ασφάλειας των τροφίμων OLYMPIA LTD όπως αυτή διαμορφώνεται από τον Υπεύθυνο Ασφάλειας Τροφίμων, ανασκοπείται ετησίως ως προς τη συνεχή καταλληλότητά της, κοινοποιείται, εφαρμόζεται και τηρείται σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης της εταιρείας και αντιμετωπίζει κατάλληλα τα θέματα επικοινωνίας στην εταιρεία.